Suwari waza

Nukite
Atemi Kasumi No-To
Hiza Gatame
Hiki Otoshi
Aiki Nage
Kote Gaeshi
Gassho Dori
Ude Osae Dori
Mune Osae Dori
Uchi Komi Dori

Hantachi Waza

Yoko Katate Osae Dori
Yoko Morote Osae Dori

Tachi Waza

Shuto Zeme
Shuto Zeme Otoshi
Atemi Kasumi No-To
Atemi Uto No-To
Hiki Otoshi
Aiki Nage
Kote Gaeshi Dori
Gassho Dori
Ude Osae Dori
Mune Osae Dori
Ude Mune Osae Dori
Uchi Komi Dori
Ushiro Zeme Otoshi
Kubi Jime Nage
Ushiro Kubi Jime Nage