Suwari Waza

Ude Osae Dori
Mune Osae Dori
Uchi Komi Dori
Kote Gaeshi Dori
Ryote Osae Aya Dori
Gassho Dori
Tsukimi Dori

Hantachi Waza

Yoko Katate Osae Dori
Yoko Morote Oase Dori
Ushiro Gyaku Kubi Jumi Dori

Tachi Waza

Emon Dori
Ushiro Emon Dori
Ude Osae Dori
Mune Osae Dori
Kote Gaeshi Dori
Ryote Osae Aya Dori
Gassho Dori
Uchi Komi Dori
Tsukimi Dori
Kata Mune Osae Mochi Mawari
Ryote Mochi Mawari Dori
Mae Obi Hiki Dori
Ushiro Obi Hiki Dori
Ushiro Zeme Dori
Ushiro Nukite Dori
Ushiro Kubi Jime Nage
Tanto Dori
Nuki Uchi Dori