Nukite Dori
Uchi Komi Dori Nage
Uchi Komi Shiho Nage
Hara Gatame Nage
Hara Jime Otoshi
Kubi Jime Gatame
Yoko Otoshi
Yoko Men Shiho Nage
Yoko Gaeshi Otoshi
Ude Maki Dori
Hara Dori Gakun
Yoko Kubi Jime Dori